تعرفه های ترجمه
تعرفه های اپ مترجم
تعرفه ها

ترجمه انگلیسی به فارسی
1 تا 15 صفحه: 1. عادی 15 تومان (هرواژه)- معادل هرصفحه 3750 تومان 2. حرفه ای 40 تومان (هرواژه)- معادل هر صفحه 10000 تومان
بالای 15 صفحه: 1. عادی 13 تومان (هرواژه)- معادل هرصفحه 3250 تومان 2. حرفه ای 37 تومان (هرواژه)- معادل هر صفحه 9250 تومان
ترجمه فارسی به انگلیسی
1 تا 15 صفحه: 1. عادی 17 تومان (هرواژه)- معادل هرصفحه 4250 تومان 2. حرفه ای 43 تومان (هرواژه)- معادل هر صفحه 10750 تومان
بالای 15 صفحه: 1. عادی 15 تومان (هرواژه)- معادل هرصفحه 3750 تومان 2. حرفه ای 40 تومان (هرواژه)- معادل هر صفحه 10000 تومان
فایل های صوتی یا تصویری:
پیاده سازی + ترجمه ( هم متن انگلیسی و هم متن فارسی ): عادی هر دقیقه 5000 تومان حرفه ای هر دقیقه 12000 تومان
بدون متن انگلیسی: عادی هر دقیقه 4500 حرفه ای هر دقیقه 9000
فقط متن انگلیسی (پیاده سازی): عادی هر دقیقه 4000 حرفه ای هر دقیقه 8000
ترجمه در صورتی که فایل اصلی یا زیر نویس موجود باشد: عادی هر دقیقه 4000 تومان حرفه ای هر دقیقه 8000 تومان
نکته: این قیمت ها تقریبی می باشند. برای اطلاع از قیمت دقیق، متن یا فایل های خود را ارسال نماید یا با ما تماس بگیرید. هرصفحه معادل 250 کلمه می باشد.