ثبت نام مترجم

فرم استخدام مترجم
کیفیت ترجمه و وقت شناسی بهترین رزومه برای شماست .

مترجمان در مرحله ی اول از طریق آزمون، تعیین سطح می شوند. ودر مرحله بعد با نظرات مشتریان و تیم بازبین سطح بندی و رتبه بندی می شوند. بدیهی است ترجمه ها بر اساس رتبه و سطح مترجمان به آنها داده می شود. از کل مبلغ پرداختی توسط مشتری 10% برای سایت و 90% برای مترجم خواهد بود(این بیشرین میزان پرداخت به مترجم در میان تمام سایتها و دفاتر ترجمه در کشور می باشد) شیوه پرداخت ها بنا به درخواست مترجم و در هر لحظه که نیاز داشتند انجام می شود. حداقل مبلغ برای انتقال 20 هزار تومان می باشد.
مترجمان می توانند: _ از مشاوره رایگان کمک بگیرند.
مترجمان نباید: _ از ترجمه ماشینی استفاده نمایند. _ متن هایی را که به آنها تسلط ندارند ترجمه نمایند.
{ پر کردن این موارد به منزله استخدام نمی باشد}