دفتر اپ مترجم
تهران نارمک میدان ۹۱ کوچه اول شرقی پ ۱۱
MotarjemApp@gmail.com